Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Yellow Bubble

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder inschrijfnummer 84576561

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Gebruiker een Overeenkomst aangaat.
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument ingevolge art. 6:230o BW gebruik kan maken van zijn ontbindingsrecht.
 3. BW: Burgerlijk Wetboek.
 4. Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
 5. Consumentenkoop: de koop met betrekking tot een of meer roerende zaken die wordt gesloten door Gebruiker en een Consument.
 6. Customised order: een Overeenkomst met betrekking tot een of meer volgens de specificaties van de Afnemer vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Afnemer.
 7. Dag(en): kalenderdag(en).
 8. Gebruiker: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Yellow Bubble.
 9. Ontbindingsrecht of Herroepingsrecht: het recht van de Consument ex art. 6:230o BW om een Overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen binnen de Bedenktijd te ontbinden.
 10. Overeenkomst: iedere koop zoals bedoeld in art. 7:1 BW tussen Gebruiker en Afnemer met betrekking tot een of meer door Gebruiker aangeboden roerende zaken, daaronder mede begrepen de Overeenkomst op afstand.
 11. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst tussen Gebruiker en een Consument die wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Gebruiker en Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.

Artikel 2 – Identiteit van de Gebruiker
Yellow Bubble (handelsnaam van M. Gamelkoorn)
Plattenburgerweg 13
6824 ER Arnhem

E-mailadres: hello@yellowbubble.com
Telefoonnummer: 06-23504151
KvK-nummer: 84576561
BTW-identificatienummer: NL003984396B51

Artikel 3 – Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Gebruiker en op iedere tot stand gekomen Overeenkomst – daaronder begrepen iedere vervolgovereenkomst, wijziging of aanvulling van de Overeenkomst – en maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst. 
 2. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn pas van toepassing op een nog niet aanvaard aanbod zodra Gebruiker Afnemer per brief of per e-mail van de wijziging op de hoogte heeft gesteld. De nieuwe algemene voorwaarden zullen op de website van Yellow Bubble worden gepubliceerd.
 3. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt te allen tijde aan Afnemer beschikbaar gesteld voordat de Overeenkomst wordt gesloten. 
 4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn vervat, dan wel onduidelijkheden over de inhoud van een of meerdere bepalingen ervan, zullen worden beoordeeld resp. uitgelegd naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Ieder aanbod van Gebruiker is vrijblijvend en kan tot de aanvaarding door Afnemer door Gebruiker worden gewijzigd. 
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Gebruiker dient uiterlijk 10 Dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst zich te beroepen op het intreden van een in het aanbod opgenomen voorwaarde.
 3. In het aanbod worden de voornaamste kenmerken van het aangeboden product van Gebruiker op zodanige wijze omschreven of getoond dat het Afnemer in staat stelt een goed beeld te vormen van het aanbod. Daarbij getoonde afbeeldingen vormen een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Echter, de producten van Gebruiker zijn stuk voor stuk handgemaakt en dus uniek, zodat de afbeelding slechts dient ter indicatie van het uiterlijk van het aangeboden product. Gebruiker kan niet garanderen dat op de afbeelding(en) weergegeven kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren. Een eventuele discrepantie tussen de weergave van de kleur op de foto en de kleur in werkelijkheid vormt aldus nadrukkelijk geen tekortkoming aan de zijde van Gebruiker.

Artikel 5 – De Overeenkomst 

 • De Overeenkomst komt, al dan niet voorwaardelijk (zie art. 4 lid 2), tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door Afnemer. 
 • In geval van een aanvaarding van het aanbod door Afnemer langs elektronische weg, bevestigt Gebruiker per ommegaande langs elektronische weg de ontvangst hiervan. De Consument is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden tot het moment van bevestiging van ontvangst van de aanvaarding.

Artikel 6 – Het Ontbindings-/Herroepingsrecht

 1. De Consument heeft bij een Overeenkomst op Afstand het recht om binnen de Bedenktermijn zonder opgave van redenen de Consumentenkoop te ontbinden. 
 2. Nadere informatie over de wijze waarop het Ontbindings-/Herroepingsrecht dient te worden ingeroepen en wat de gevolgen hiervan zijn, is opgenomen in deel A van de als Bijlage I bij deze algemene voorwaarden opgenomen “Modelinstructies voor herroeping”, welke integraal onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden en daarmee ook van de Overeenkomst op afstand.
 3. Gedurende de bedenktijd is de Consument gehouden zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking ervan. Het product zal slechts worden uitgepakt en (indien noodzakelijk) gebruikt, voor zover dat nodig is om de conformiteit en kenmerken van het product vast te stellen. Indien de Consument daarbij verder gaat dan in een winkel geoorloofd zou zijn en dit waardevermindering van het product tot gevolg heeft, is de Consument hiervoor aansprakelijk. 
 4. De Consument dient het product onverwijld na de ontbinding terug te zenden met alle geleverde toebehoren, in originele staat en voor zover mogelijk in de originele verpakking. Voor zover van toepassing dient dit te geschieden conform de door Gebruiker verstrekte instructies. 
 5. Op de Consument rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Ontbindings-/Herroepingsrecht.
 6. Gebruiker zal de ontvangst van de ontbinding/herroeping door de Consument onverwijld per mail bevestigen aan de Consument. 
 7. Een beroep op het Ontbindings-/Herroepingsrecht is uitgesloten voor volgens specificaties van de Consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Artikel 7 – De prijs en betaling

 1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 
 2. Alle vracht-, leverings- of portokosten zijn voor rekening van Afnemer, tenzij in deze algemene voorwaarden anders is bepaald of partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Gebruiker mag, ook na totstandkoming van de Overeenkomst, de prijs van het product wijzigen als gevolg van verandering van het btw-tarief of andere wettelijke regelingen of bepalingen. De Consument is in een dergelijk geval bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.
 4. Behoudens in het geval in de Overeenkomst anders is overeengekomen, dienen door de Afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan uiterlijk 14 Dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst.
 5. In geval van een Customized order ontvangt de Afnemer na het tot stand komen van de Overeenkomst per ommegaande een factuur van Gebruiker. Deze factuur dient uiterlijk 14 Dagen na het tot stand komen van de Overeenkomst te worden voldaan, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Een Customized order wordt pas in productie genomen zodra de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 6. Wanneer een overeengekomen betalingstermijn wordt overschreden is Afnemer ingevolge art. 6:83 sub a BW van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast is Gebruiker bevoegd de levering op te schorten totdat de achterstallige betaling volledig is ontvangen. 
 7. Indien Gebruiker invorderingsmaatregelen treft jegens een Afnemer die in verzuim verkeert, is Gebruiker gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten bij Afnemer in rekening te brengen. 

Artikel 8 – Nakoming en klachten

 1. Gebruiker staat in voor de conformiteit, deugdelijkheid en bruikbaarheid van haar producten en garandeert dat deze geschikt zijn voor normaal gebruik. In dat verband wordt door Gebruiker benadrukt dat haar producten, meer in het bijzonder de meubels, niet geschikt zijn om op te zitten en het daarop plaatsen van objecten zwaarder dan 20 kilo ten strengste wordt afgeraden. Gebruik in strijd hiermee valt niet aan te merken als normaal gebruik en is geheel voor eigen rekening en risico. 
 2. Klachten over het geleverde product moeten binnen bekwame tijd nadat Afnemer de gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs had behoren te constateren, duidelijk omschreven en waar mogelijk voorzien van een duidelijke afbeelding van het gebrek, schriftelijk of per mail bij Gebruiker worden ingediend. 
 3. Op bij Gebruiker conform het vorige lid ingediende klachten wordt uiterlijk 14 Dagen na datum ontvangst inhoudelijk gereageerd. 
 4. Indien partijen het niet eens worden over de gegrondheid van de klacht wordt de beoordeling hiervan uit handen gegeven aan een onafhankelijke derde zoals POS Polsterservice. De kosten voor de diensten van de onafhankelijke derde komen voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij. 
 5. De kosten voor retourzending van een (beweerdelijk) non-conform product worden in eerste instantie gedragen door Afnemer. Wanneer de klacht na ontvangst van het product gegrond wordt geoordeeld, zal Gebruiker de kosten voor de retourzending aan Afnemer vergoeden. 

Artikel 9 – Levering

 1. Als plaats van levering heeft te gelden het door Afnemer daarvoor opgegeven adres. Gebruiker mag het door Afnemer opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat haar zowel per mail als telefonisch een nieuw adres is meegedeeld.
 2. De op de website van Gebruiker per product aangegeven levertijden zijn indicatief en kunnen variëren. De levertijd kan, na kennisgeving aan Afnemer, met een door Gebruiker naar redelijkheid te bepalen termijn verlengd worden.
 3. Indien de indicatielevertijd met meer dan 6 weken wordt overschreden (gerekend vanaf de langste genoemde indicatielevertijd) zal Gebruiker Afnemer de mogelijkheid bieden om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. In geval van een Customized order geldt een overschrijdingstermijn van 8 weken. 
 4. Een overschrijding van de indicatietermijn zoals bedoeld in het vorige lid vormt geen toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Gebruiker.
 5. Na een ontbinding ingevolge lid 3 van dit artikel zal Gebruiker het bedrag dat de Afnemer betaald heeft binnen 7 Dagen terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee betaling is verricht. Over het betaalde bedrag wordt geen rente vergoed.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van de bestelde producten berust tot aan het moment van bezorging op het adres van Afnemer of een vooraf aangewezen derde, bij Gebruiker.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid Gebruiker

 1. De aansprakelijkheid van Gebruiker jegens een Afnemer niet zijnde een Consument is beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag uit hoofde van de Overeenkomst waar de schade uit is ontstaan of mee samenhangt.
 2. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Gebruiker is Gebruiker jegens een Afnemer niet zijnde een Consument niet aansprakelijk voor enige indirecte en/of gevolgschade.
 3. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt door verloop van één jaar na de aanvang van de Dag, volgende op die waarop Afnemer met de schade en met Gebruiker als de daarvoor aansprakelijke partij bekend is geworden.

Artikel 11 – Nietigheid/vernietigbaarheid bepaling

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is/vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 12 – Geschillen en toepasselijk recht

 1. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van de Overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de Overeenkomst, zullen in eerste aanleg exclusief worden voorgelegd aan de competente rechter in het arrondissement Gelderland, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
 2. Op de Overeenkomst tussen Afnemer en Gebruiker, en daarmee tevens op deze algemene voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing.Bijlage I – Uitsluitend van toepassing op Consumenten

Deel A
Modelinstructies voor herroeping

Herroepingsrecht

U heeft u het recht om binnen een termijn van 14 Dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 Dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Yellow Bubble, Plattenburgerweg 13 (6824 ER) te Arnhem, hello@yellowbubble.com, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. 

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 Dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. 

Deel B
Modelformulier voor ontbinding/ herroeping 

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen. 

Aan Yellow Bubble gevestigd aan de Plattenburgerweg 13 (6824 ER) te Arnhem, hello@yellowbubble.com; 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*) 


Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en) 

Handtekening van consument(en)
[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend] 

Datum 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.